Sibbos investeringar för 2018-2020

På måndag sitter jag och diskuterar Sibbos budget för 2108 och ekonomiplan för 2020. Det är ett 124 sidigt dokument fullt med detaljer. I tekniska utkottet har jag varit med att bereda investeringsdelen. Sibbo är en kommun som investerar – i vägar som leder till nya bostäder, skolor och daghem och kök för kostservice.

Stora summor och delat upp i var och var man investerar ser det ut så här:

 

Min plus och minuslista för detta ser ut som följer:

+ det finns anslag för låsbara skåp till Kungsvägens och Sipoonjoki skolorna.

+ det finns anslag för en lättrafikled mellan Nissbacka och Nickby

– man bygger ett stort dagis till i Nickby bara för att utbudet är splittrat på många mindre enheter i stället för att sätta krutet på nya utrymmen för Söderkulla skola, Tallmo enhetsskola eller dagis i Västerskog eller Tallmo

Det här är ännu ett förslag och slutliga budgeten slås fast i december.

Strategi, budget, vision och allt vad en nybörjare startar med

Med skolstarten startas också den politiska hösten. Så jag sitter just nu och låter barnen leka med sin andra förälder och funderar på vad allt som kommer i höst. Eftersom jag sitter i tekniska utskottet blir den  en av uppgifterna i första mötet om två dagar att fastställa ett utkast till investeringsdelen av budgeten för 2018-2020. Som sen manglas genom alla instanser för att godkännas av fullmäktige senare i höst.

I Sibbos strategi från 2013 hittas följande powerpoint-prestation. Så just nu, borde jag såväl utveckla som konkretisera strategin. Och det kommer att komma: seminarium och aftonskolor, strategier och skolnätverksplaner. De stora planerna. De konkreta små stegen för vettiga lösningar blir det att pluppa fram lite i sänder.

 

Sipoo rakentaa ja kehittää – case Nickby Hjärtas daghem

Det finns ett standardsvar som jag hört av många när man för byggprojektet Nickby Hjärtas daghem på tal. Svaret är ungefär: ”Visst låter det förskräckligt med daghem för 192 barn, men de lösningar med små rum och flexibla utrymmen som finns i planen skapar så många möjligheter som dagishusen inte har idag. Det blir bra.”

Nickby Hjärtas daghem

Sibbo bygger och växer. Tillväxten betyder mer dagvård. Dagvården behöver bättre utrymmen, planerade till att vara moderna daghem. Underhållskostnaderna för byggnaderna måste bli mer resonliga. Det kan jag omfatta och understöda.

Så jag plockar fram de löften vi ges på sidan Sipoo rakentaa ja kehittää och kollar hur väl det stämmer in på de beslut som gjorts för daghemmet. Speglar mina egna erfareheter, det jag läser och hur väl allt stämmer överens. Det blev en lista.

Löften av Sipoo rakentaa ja kehittää
Mina synpunkter och tankar
Blir det bra?
Vid planeringen av daghemmet i Nickby Hjärta har man beaktat ergonomin, lokalernas flexibilitet och ändringsbarhet, trivsamhet och hinderfrihet samt belysning och akustik, inomhusluftens kvalitet samt renlighet. Daghemmet har stora salar för grupperna, drar man upp skärmar som mellanväggar blir något utrymme utan solljus eller utgång. Det blir lång väg för barnen mellan verksamheten och toaletterna. Toaletterna delas av en sk dubbelgrupp. Dessutom så måste ju ofta en vuxen lämna gruppen och följa med barnet. Akustiken skall dämpas med akustikplattor, vilket gör att det blir mer ytor för damm, material som kan ha emissioner. Man kunde göra det bättre

 

I planen är byggnaden indelad i många mindre delar med träfasad, vars skala påminner om de små daghemmen som finns i Sibbo. Från det nyaste utkastet är det inte mer en träfasad utan fibercementskiva. De mindre delarna går inte att urskilja som egna små delar. Dessutom finns det träribbor som är en klar säkerhetsrisk för barnen. Det ser inte alls bra ut

 

Varje grupp har en egen ingång till byggnaden, som är belägen i samband med gruppernas egen gårdsplan. Varje grupp är sammansatt till en sk dubbelgrupp. Egna ingångar är att försköna sanningen. Grupperna har inte egna gårsdplaner utan delar dem. Det ser inte alls bra ut

 

Då har byggnaden byggts på ett ändamålsenligt sätt, varvid den är både lokal- och kostnadseffektiv. Det finns ett jättestort ventilationsutrymme, tomma ytor och lite flexibilitet. Man kunde göra det bättre

 

I Sibbo har man goda erfarenheter av ett större, centraliserat daghem som är tvåspråkigt. Om Nickby daghem avses är det inte tvåspråkiga utan har svenska och finska grupper som samarbetar och verkar under samma tak. Enspråkiga grupper är viktiga för den språkliga utvecklingen för små barn under fyra år. Det är svårt att se hur det kunde förverkligas med de sk dubbelgrupperna Det ser inte alls bra ut

 

Det nya daghemmet skapar en enhetlig lärostig för barnen i Nickby. Tanken om lärostig står i strid med många erkända pedagogiska auktoriteters tankar om utveckligsstadier Neutralt

 

Barnen får också möjlighet att bli en del av en större kamratgrupp, behålla sina ansvariga fostrare över en längre tid samt arbeta i en mångsidigare lärmiljö såväl inomhus som utomhus Antalet barn i smågrupper och antalet barn i stora grupper går inte ihop. Det finns en överrepresentation på utrymmen för större barn.

Gården har stora ytor av asfalt och stenmjöl, den första blir kostsam för föräldrarna som måste skaffa nya utekläder till de slitna och den andra dammar när det är torrt och är kladdig när det regnar.

Det ser inte alls bra ut

 

En större enhet innebär också att den sammanlagda personalstyrkan blir större, vilket ökar tryggheten, underlättar ordnandet av ersättare samt utökar personalens kunskapsbas. Utrymmen för personalen har försvagats i den nya planlösningen. Man kunde göra det bättre
Enligt den nya lagen om småbarnspedagogik och planen för småbarnspedagogik är ett daghem med åtta serier av optimal storlek för att ledas av en chef och för att synergifördelar ska kunna utnyttjas. Har lagen verkligen slagit fast något optimum för hur ett daghem ser ut? I många sammanhang anses 12 personer var det optimala för en förman att leda. En daghems chef har dessutom många andra uppgifter att sköta än att leda verksamheten. Man kunde göra det bättre

Slutsats

Det finns mycket som kunde göras annorlunda för att få ett fungerande daghem dit föräldrarna gärna för sina barn om morgonen och glada hämtar på eftermiddagen. Än har spaden inte satts i marken, men riktningen för utveckligen av planerna går från ok mot sämre. Det kunde göras bättre.