Målsättningar

Det här är alltså listan från valkampanjen 2017. Mycket har hänt sen dess men jag låter de stå så som de då formulerades för att göra en utvärdering av dem vid slutet av perioden 2021

Bildning

Barnen har rätt till en god framtid genom en skola som hjälper för livet. Jag vill arbeta som förtroendevald för att skolorna i Sibbo skall ha goda förutsättningar att hjälpa alla att hitta sin plats i samhället. Alla barn skall kunna känna sig sedda och veta att vuxna bryr sig om dem. Stora skolor skapar anonyma barn och stressade lärare. Vi måste komma överens om vettig storlek på skolan och vettigt samarbete mellan skolorna.

Hur gör vi det?
 • Samförstånd mellan tjänstemän, föräldrar, lärare och förtroendevalda över hur skolnätverken skall se ut för att alla barn i stället för kvadratmetrar i största hast.
 • Kvalitetsramar för samarbete, mångsidighet i undervisningen och storleken på skolor.
 • Hälsa och välmående genom underhåll av fastigheter och planering av estetiskt tilltalande och sunda byggnader. Reparationer skall löna sig att göra. Samtidigt bevarar också en del av den kultur där bildning är något fortgående, generation till generation. En signal till dagens elever att bildning är något som är centralt och värt att bevara.

Tvåspråkighet

Tvåspråkighet som fungerar. Vi har rikedomen att höra och använda både svenska och finska i kommunen. Tvåspråkighet går inte att räkna i siffror. För att våra barn skall få starkt skolspråk på minoritetspråket svenska behöver vi enspråkigt svenska skolor för de yngsta.

Hur gör vi det?
 • Genom att inse att vi inte kommer att kunna ha enhetsskolor på svenska med den befolkningsstruktur som kommunen har.
 • Som svenskspråkiga måste vi kunna bjuda in och dela det svenska kulturarv vi har. Det förutsätter att vi har platser och traditioner som kan delas.
 • Premiera de som leder hobbyverksamhet på båda språken: läraren i MI som har tvåspråkiga grupper för barn, föräldrar som hjälper att tolka för barnen eller företaget som informerar om sina fritidstjänster på bägge språken.

Jämlikhet och demokrati

Jag vill att hinder för jämlikhet; juridiska, politiska, kulturella och sociala; skall minimeras för varje människa. Var och en bör på sitt sätt verka för att det finns mervärde i samhället, att vardagen är fullt av liv för alla. Respekt och förståelse för olikhet ger oss mer jämlikhet. Alla har rätt att förverkliga sig själva.

Hur gör vi det?
 • Kraftigt subventionerad dagvård åt de föräldrar som av någon anledning inte är med i arbetslivet så att de inte hamnar i en flitfälla om de erbjuds arbete.
 • Mångsidigt utbud av kultur, motionsidrott och hobbyn för alla. Stöd de föreningar som visar att de når nya medlemmar.
 • Sociala home-office centra i Nickby och Söderkulla. En hub där de som vill jobba på distans kan göra så och spara på resekilometrarna. Stöd för näringslivet, lunchställen bra nät så att de som vill jobba nära hemmet men inte hemma kan möta nya människor och vara produktiva i de nya formerna av arbete. Samarbete mellan tjänsteproducenter och kommunen för att möta nya möjligheter i arbetslivet.

Framtid och ekonomi

Enligt kommunförbundets uppgifter från 2014 använde Sibbo 44. miljoner i nettodriftskostnader för utbildning och kultur. Sibbo satsar mer per invånare än om man jämför med kommuner i samma storlek eller medeltalet för Nyland. För hälsovårdskostnaderna är situationen motsatt. Här ser jag ett stort hot i vad hälsovårdsreformen kan föra med sig för Sibbo. Hur kan vi bibehålla satsningen på utbildningen och kultur om kostnaderna för hälsovården stiger eller skatteintäkterna omfördelas?

Hur gör vi det?
 • Socialt arbete och förebyggande hälsovård sköts bäst på lokalt plan.
 • Bashälsovård och specialsjukvård borde koncentreras vid universitetssjukhusen med starkt samarbete mellan olika instanser. Var och en kan söka sina familjeläkare med servicesedlar. Priset på vården måste vara rimlig och för de som möter utmaningar att navigera mellan socialvård och specialsjukvård behöver vi s.k. case managers.
 • Undvika smällarna av landskapsreformen så gott det går.